Wedstrijdreglement

Artikel 1: omschrijving van de wedstrijd

De besloten vennootschap IMKC, met maatschappelijke zetel in de Ketelaarstraat 10 te 2340 Beerse, met ondernemingsnummer 0707.605.694, organiseert een wedstrijd voor personen die het formulier op de desbetreffende webpagina invullen.

IMKC zal toezien op het verloop van de wedstrijd, op een juiste toepassing van het reglement, op het aanwijzen van de winnaars en het toewijzen van de prijzen. Tegen haar beslissing is geen verhaal mogelijk.

Artikel 2: tijdsschema

De wedstrijd loopt van 15/05/2023 tot en met 29/05/2023. De bekendmaking van de winnaars volgt 12/06/2023.

IMKC behoudt zich het recht de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, uit te breiden, in te korten of in te trekken, zonder gehouden te zijn tot enige redengeving of verbintenis.

Artikel 3: deelname

Alle natuurlijke personen met een verblijfplaats in België mogen aan de wedstrijd deelnemen, met uitzondering van de personeelsleden en bestuurders van IMKC eventuele partners die betrokken zijn bij de organisatie van de wedstrijd. Hetzelfde geldt voor de familieleden in de eerste graad van die personen en personen die op hetzelfde adres verblijven als die personen. 

Minderjarigen (personen die jonger zijn dan 18 jaar) kunnen enkel geldig deelnemen aan de wedstrijd als zij de voorafgaande toestemming hebben van hun wettelijke vertegenwoordigers (ouders of voogden) om deel te nemen aan de wedstrijd. De deelname aan deze wedstrijd impliceert de toestemming. IMKC heeft het recht om de schriftelijke bevestiging van die toestemming op te vragen. 

Elke deelnemer kan slechts één keer deelnemen. Als er toch meerdere antwoorden per e-mailadres ingestuurd worden, dan wordt enkel met het eerst ingezonden antwoord rekening gehouden voor het toekennen van de prijzen. Deelnemen aan de wedstrijd is gratis. 

Deelnemen aan de wedstrijd kan enkel via de website van IMKC: https://imkc.be/ontwerp-op-maat/. Inzendingen per post, per e-mail enz. worden niet aanvaard. 

IMKC is niet aansprakelijk voor technische onderbrekingen en vertragingen in het internetverkeer, die verlies of beschadiging van verstuurde gegevens of laattijdige deelname tot gevolg zouden hebben. Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer. Druk- spel-, zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor schadevergoeding of welke verplichting dan ook vanwege de organisator. Niet-voorziene geschillen worden behandeld door de jury van de wedstrijd, van wie de uitspraak bindend is. De jury is samengesteld uit personeelsleden van IMKC en partners die betrokken zijn bij de organisatie van de wedstrijd

Artikel 4: persoonsgegevens

Door deel te nemen aan de wedstrijd geeft de deelnemer persoonsgegevens door aan de organisator, IMKC. Door zijn persoonsgegevens te verstrekken geeft de deelnemer aan IMKC de uitdrukkelijke toestemming om deze te verwerken voor onder meer volgende doelstellingen: deelnemers op de hoogte houden van het verloop van de wedstrijd en identificatie van de winnaars.

IMKC verwerkt de gegevens in overeenstemming met haar Privacybeleid en handelt steeds in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De bedoelde persoonsgegevens omvatten voornaam, naam en e-mailadres van de deelnemer en mogelijke andere gegevens die nadien verwerkt worden.

Het opgeven van valse, onvolledige of onjuiste gegevens kan leiden tot de uitsluiting aan deelname van de betrokkene.

De deelnemer kan zich te allen tijde, kosteloos en op eenvoudig verzoek, verzetten tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens voor bovenvermelde doeleinden en/of zijn toestemming intrekken via mail (info@imkc.be) of per brief (IMKC, Ketelaarstraat 10, 2340 Beerse).

Iedere deelnemer beschikt daarnaast over een recht op inzage, een recht op correctie en een recht op gegevenswissing. Deze rechten kunnen worden ingewilligd op eenvoudig schriftelijk verzoek (via mail of per brief).

De deelnemer die de gedeeltelijke of integrale verwijdering van zijn gegevens vraagt tijdens het verloop van de wedstrijd aanvaardt dat zijn deelname hierdoor automatisch wordt beëindigd aangezien men zonder registratie niet in de deelnemerslijst kan worden opgenomen. 

Enkel indien de deelnemers zijn uitdrukkelijke toestemming verleent met het verwerken van de persoonsgegevens voor andere doeleinden, zal IMKC gemachtigd zijn om de deelnemer te contacteren in verband met promoties, aanbiedingen, informatie, wedstrijden, etc., afhankelijk van de gegeven toestemming.

Artikel 5: wedstrijdverloop

Vanaf 15/05/2023 tot en met 29/05/2023 kunnen deelnemers via de websitepagina (https://imkc.be/ontwerp-op-maat/) het wedstrijdformulier invullen. In dit formulier moeten volgende gegevens worden ingevuld: voornaam, naam, e-mail, woonplaats, Voor welke ruimte wil jij maatwerk?, Op welke termijn wil jij jouw maatwerk? en Welk budget heb je in gedachten voor jouw maatwerk?. Aanmeldingen per post, per e-mail enz. worden niet aanvaard. 

Voor een geldige deelname moeten alle stappen uit de wedstrijdopgave vervuld zijn. Tegen de beslissing van de jury is geen beroep mogelijk.

Artikel 6: aanduiding van de winnaar

12/06/2023 maakt IMKC de 5 winnaars bekend. De 5 deelnemers worden willekeurig uitgekozen op basis van hun antwoorden op de wedstrijdvragen. 

De winnaars worden na het afsluiten van de wedstrijd per e-mail op de hoogte gesteld. De winnaars dienen binnen de 5 dagen na afloop van de wedstrijd te reageren op desbetreffende e-mail. 

Indien het opvragen of verzilveren van een prijs een actie vereist van de winnaar binnen een bepaalde tijd en hij dat niet nakomt, verliest hij het recht op de prijs en blijft de prijs eigendom van IMKC. IMKC behoudt zich het recht voor om een nieuwe winnaar te selecteren, rekening houdend met het wedstrijdverloop en het aanduidingsmechanisme van de winnaar. 

Artikel 7: prijs

De prijs die in het kader van de wedstrijd gewonnen kan worden is een ontwerptekening ter waarde van €1000.

IMKC kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor gebreken aan de prijzen. 

De prijzen zijn niet overdraagbaar, noch inwisselbaar, noch uitbetaalbaar in geld, noch uitbreidbaar, noch aanpasbaar en mogen niet doorgegeven of verkocht worden aan derden. De prijzen worden niet vervangen ingeval van verlies of verstrijken van de uiterste geldigheidsdatum.

Artikel 8: fraude en misbruik

IMKC houdt toezicht over het correcte verloop van de wedstrijd. 

Een of meerdere deelnemers die op welke manier dan ook, samen of alleen, hun winstkansen manipuleren of bedrieglijk verhogen kunnen worden uitgesloten van deelname. 

IMKC behoudt zich eveneens het recht voor om een deelnemer van deelname aan de wedstrijd uit te sluiten als hij in strijd handelt met de voorwaarden van dit wedstrijdreglement of met enige toepasselijke wetgeving. IMKC kan hier niet aansprakelijk voor gesteld worden. 

IMKC kan het wedstrijdreglement wijzigen door hiervan melding te maken op de website www.imkc.be indien bijzondere omstandigheden of het correcte verloop van de wedstrijd dit vereisen.

Het huidige wedstrijdreglement kan gratis gedownload worden via de website www.imkc.be.

Artikel 9: aansprakelijkheid

IMKC, of elke andere tussenkomende natuurlijke of rechtspersoon, kan niet aansprakelijk worden gesteld indien ingeval van overmacht, bepaalde modaliteiten van deze wedstrijd zouden worden gewijzigd, of indien de gewonnen prijs niet, geheel of gedeeltelijk, uitgevoerd zou kunnen worden.

IMKC behoudt zich het recht voor deze wedstrijd, het verloop of de prijs te wijzigen indien onvoorziene omstandigheden of omstandigheden onafhankelijk van haar wil dit rechtvaardigen. IMKC kan niet aansprakelijk gesteld worden indien, als gevolg van omstandigheden buiten haar wil om, de wedstrijd of de prijs zou moeten worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd.

IMKC kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schade van enigerlei aard die het gevolg zou zijn van deelname aan de wedstrijd of toekenning van de prijs. Aldus sluit IMKC onder andere haar aansprakelijkheid uit voor technische onderbrekingen en vertragingen in het internetverkeer, die verlies of beschadiging van verstuurde gegevens of laattijdige deelname tot gevolg zouden hebben en voor druk-, spel-, of andere fouten.

Artikel 10: contact

Een deelnemer kan met vragen of opmerkingen over de wedstrijd terecht bij de organisator via info@imkc.be.

Artikel 11: geldigheid

De eventuele nietigheid van een bepaling van het huidige wedstrijdreglement zal de geldigheid van de andere bepalingen niet aantasten.

De titels van de artikels van dit wedstrijdreglement hebben als enig doel de leesbaarheid van het wedstrijdreglement te vergemakkelijken. Ingeval van moeilijkheden inzake de interpretatie van de titels en clausules, zullen de titels niet bepalend zijn voor de inhoud van de clausules van dit wedstrijdreglement.

Artikel 12: geschillenregeling

IMKC en de deelnemer zullen eventuele geschillen in verband met deze wedstrijd of een interpretatie van dit wedstrijdreglement op minnelijke wijze proberen op te lossen. Bereiken zij geen oplossing, dan moet het geschil voorgelegd worden aan de bevoegde rechtbanken van Brussel. Zij zullen daartoe de exclusieve bevoegdheid hebben.

Artikel 13: toepasselijk recht

Dit wedstrijdreglement is onderworpen aan het Belgisch recht.

Solliciteer hier

Denk jij goed te passen binnen ons gezocht profiel? Waag zeker je kans, want een job die je met passie en volle overgave doet, zorgt voor een betere levenskwaliteit!

Voeg onderaan uw CV toe!
Vergeet niet uw aanmeldingsformulier!

Interieur en Maatwerk IMKC

Heb je zin om ons team te versterken?
Bekijk onze vacatures!

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.